De spelling

Het klankspellingschrift
Het klankspellingschrift is een hulpmiddel dat door Ans van Berkel is ontwikkeld op basis van de spellingcategorieën die wij ook in het Nederlands kennen. Uit analyse van vele Engelse woorden is gebleken dat er ook in het Engels klanken zijn die je op je gehoor kunt schrijven, dat er soms spellingregels toe te passen zijn en dat de niet in te delen klanktekenkoppelingen onder de inprentcategorie vallen. Daarnaast kent ook het Engels vele opbouwspellingen die de opbouw van het woord weerspiegelen. Woorden met klanktekenkoppelingen die in een bepaalde categorie vallen worden bij die categorie bij elkaar gezet. Om het geheugen te steunen wordt elke categorie zo mogelijk van een ‘kapstokwoord’ voorzien.

Woorden waarin de leerlingen steeds maar spellingfouten maakt zouden in het klankspellingschrift opgenomen kunnen worden. Neem bijvoorbeeld het verkeerd gespelde woord teacher. De eerste stap is vaststellen welke klank in het woord verkeerd is gespeld. In het geval teatcher gaat om de de /tsj/. De klank wordt foutief weergeven met de lettercombinatie tch. Het moet echter de variant ch zijn. In het klankspellingschrift zoek je op welke pagina de klank /tsj/ is opgenomen. Vervolgens kijk je in welke categorie deze spellingvariant thuis hoort.

De pagina met de /tsj/klank zou er zo uit kunnen zien:

BasisspellingRegelspelling
na korte klinker: tch
Inprentspelling
(Kapstokwoord) chat(Kapstokwoord) matchRich*
cheapkitchenSuch*
chewing-gumbutcherMuch*
beachwatch
teachcatch
teacherditch

*deze spelling wijkt af van de regel ‘na een korte klinker spel je tch

De pagina met de /a:/ klank zou er zo uit kunnen zien:

BasisspellingRegelspelling
voor twee medeklinkerletters: a
Inprentspelling
(Kapstokwoord) star*(Kapstokwoord) bathlaugh
carask
fardance
cardafter
startplant
partyexample

*in het Brits Engels spreek je r de na een klinker niet uit.

Hulp bij de uitspraak
Hulp bieden bij het leren omgaan met de spelling is van groot belang voor dyslectische leerlingen. Uitgangspunt moet natuurlijk de correcte uitspraak zijn van de woorden. Hierbij kan de docent Engels, Frans of Duits een grote rol spelen. Maar men kan ook gebruik maken van computerprogramma’s zoals www.wrts.nl. Online woordenboeken zijn ook handig voor het vinden van de juiste (Brits-Engelse) uitspraak. o.a. de Cambridge Dictionary Online http://dictionary.cambridge.org/

dictionary/english/

Ook de (Engelse) leerboeken bieden vaak auditieve ondersteuning van de te leren woordjes in de vorm van cd-roms of methodewebsites (e-packs).

Spellingmaterialen Engels
Voor een compleet uitgewerkt klankspellingschrift op basis van de meest frequente Engelse woorden kunt u terecht op de website van uitgeverij Coutinho, http://www.coutinho.nl. Het klankspellingschrift is onderdeel van de Webondersteuning bij het boek Orthodidaktiek van het Engels van Mevr. Dr. A.J. van Berkel: (Coutinho , 2006).

In Opstapboek Engels, Basiswoorden 1 en 2, van Dr. A. J. van Berkel en Drs. M.C.L.F.Hoeks-Mentjens (2003) zijn spellingoefeningen en een klankspellingschrift opgenomen. Dit materiaal is vooral bedoeld voor leerlingen in groep 8 en eventueel brugklas. Zie www.uitgeverijbetelgeuze.nl

Maar ook Frans en Duits
Ook voor Frans (2007) en Duits (2009) zijn Opstapboeken ontwikkeld met uitleg over het spellingsysteem van de betreffende taal en vele oefeningen. Deze zijn ook uitgegeven door uitgeverij Betelgeuze. Zie Materialen

© Copyright 2016 • MCLF Hoeks - Mentjens